Ngọc, Nguyễn, Phạm Duyên, Đặng Dung, Phạm Tâm, Dương Văn, and Trần Vy. 2021. “A Survey of the Current Status of the Signage of the Vietnam National University Ho Chi Minh City System”. VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities 5 (4), 1263-77. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjssh.v5i4.688.